Vandaag open van 10:00 tot 12:00 en 13:30 tot 18:30

Algemene voorwaarden & privacy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSITE BESTELLINGEN 

 
Tapijtcenter bvba
Gentsesteenweg 86
9750 Kruisem
info@tapijtcenter.be
tel:09/3842917
fax:09/3845862
Ondernemingsnummer 0466451818
BTW BE466.451.818
RPR Oudenaarde
 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen
 
De  website van Tapijtcenter, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kruisem, Gentsesteenweg 86, BTW BE 0466.451.818, RPR Oudenaarde, (hierna 'Tapijtcenter') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar website online te bestellen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze  website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Tapijtcenter moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tapijtcenter aanvaard zijn.
 
Artikel 2: Prijs
 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de  website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tapijtcenter niet. Tapijtcenter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tapijtcenter is in geen geval aansprakelijk ingeval voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tapijtcenter. Tapijtcenter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
Artikel 4: Online bestellen
 
De Klant duidt in het bestelformulier aan welk item, in welke afmeting en het aantal stuks dat de Klant wil aankopen. Deze gegevens alsmede de voorziene levertermijn en een eventuele leveringskost  worden bevestigd via een bevestigingsformulier dat Tapijtcenter aan de Klant zal versturen. Van zodra de betaling is ontvangen, wordt de bestelling in behandeling genomen.
 
Tapijtcenter aanvaardt enkel een betaling per overschrijving op haar rekeningnummer 
IBAN: BE93 4426 0271 3267 
BIC: KREDBEBB
 
Tapijtcenter is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 
Artikelen besteld via deze website worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk. Eventuele leveringskost wordt gecommuniceerd via het bevestigingsformulier.
 
De levering gebeurt door een door Tapijtcenter aangeduide koerierdienst of transportdienst.
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 45 dagen na ontvangst van de bestelling. 
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Tapijtcenter.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Tapijtcenter was geboden. 
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tapijtcenter. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tapijtcenter te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online bestellen bij Tapijtcenter.
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
 
Voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd  verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tapijtcenter, Gentsesteenweg 86 9750 Kruisem (tel. 09/3842917 fax. 09/3845862 email: Info@tapijtcenter.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tapijtcenter heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tapijtcenter, Gentsesteenweg 86 9750 Kruisem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100 EUR.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tapijtcenter zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tapijtcenter alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tapijtcenter op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tapijtcenter wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Tapijtcenter geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
Tapijtcenter betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Tapijten die op een specifieke maat van de klant worden vervaardigd of vanuit een standaardafmeting werden aangepast vallen niet onder het herroepingsrecht.
 
Artikel 8: Garantie
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Tapijtcenter klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Tapijtcenter.
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tapijtcenter zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
Artikel 9: Klantendienst 
 
De klantendienst van Tapijtcenter is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 384 29 17, via e-mail op info@tapijtcenter.be of per post op het volgende adres Gentsesteenweg 86 9750 Kruisem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tapijtcenter beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
 
Onverminderd het voorgaande behoudt Tapijtcenter zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 11: Privacy verklaring
 
Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Tapijtcenter houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.
 
11.1 Verwerking van persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden door Tapijtcenter verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: verwerken en opvolgen van geplaatste bestellingen, versturen van relevante inlichtingen naar aanleiding van een vraag om informatie, het voeren van een klantenadministratie, het uitsturen van mailings voor onze produkten en diensten met het oog op direct marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens is van gerechtvaardigd belang om te ondernemen en/of noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u als klant.
 
11.2 Soorten persoonsgegevens die verzameld worden
 
Via deze website worden uw naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het bestelformulier en/of het informatie-contactformulier. Tapijtcenter streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van noodzakelijk en/of gerechtvaardigd belang. 
  
11.3 Verstrekking aan derden
 
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 
 
Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 
 
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.
 
11.4 Bewaarperiode
 
Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 
 
Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  
 
11.5 Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 
 
U heeft ten allen tijde recht:
- op inzage van uw persoonsgegevens
- op verbetering van uw persoonsgegevens
- op verwijdering van uw persoonsgegevens
- op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens
- op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
- op overdraagbaarheid van uw gegevens aan een andere verwerker
 
U beschikt ten allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Hiertoe kan u ons contacteren per telefoon op +32-9-384 29 17 of per mail op info@tapijtcenter.be
 
11.6 Klachten
 
Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds telefonisch bereiken op +32-9-384 29 17 of via mail op info@tapijtcenter.be 
U kan desgevallend een klacht indienen bij de Commissie voor de Berschermig van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Mail: commission@privacycommission.be  
Tel.: +32-2-274 48 00 
Fax.: +32-2-274 48 35
 
 
11.7 Wijzigingen
 
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zullen op onze website verschijnen.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@tapijtcenter.be
 
Artikel 12: Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
 
 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Tapijtcenter om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden 
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tapijtcenter. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 
 
Artikel 15: Bewijs
 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 
Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.
 
 
 
FORMULIER VOOR HERROEPING:
 
De klant kan het formulier terugvinden:
 
b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling
 

Ontdek uw droomtapijt in onze tapijtwinkel!


Ons aanbod moderne tapijten
Meer over onze tapijtwinkel

  • Dinsdag - vrijdag: 10u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30
  • Zaterdag: 10u00 - 18u00
  • Zondag: 14u00 - 18u00
  • Maandag: gesloten